Spółka

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Płonia” Spółka z o.o. powołane zostało Uchwałą Rady Miejskiej w Barlinku Nr XXVIII/ 378/2008 z dnia 30 października 2008 roku. Działalność gospodarczą przedsiębiorstwo rozpoczęło z dniem 1 stycznia 2009 roku.

Przedsiębiorstwo prowadzi na terenie miasta i gminy Barlinek działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków w oparciu o zezwolenie wodno-prawne wydane przez Burmistrza Barlinka z dnia 31 grudnia 2008r. (Decyzja 1/08). PWK „Płonia” jest właścicielem majątku gminy w postaci sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz budynków, które wniesiono aportem do spółki na podstawie aktów notarialnych Nr 8609/08 z dnia 20 listopada 2008 roku, Nr 893/09 z dnia 05 marca 2009 roku oraz Nr 1890/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r.

Głównym przedmiotem działalności są zadania związane z poborem i uzdatnianiem oraz rozprowadzaniem wody, a także odbiorem i czyszczeniem ścieków na obsługiwanym terenie. Przedmiotem działalności Spółki są też zagadnienia związane z projektowaniem i budową instalacji oraz obiektów służących zaopatrzeniu w wodę oraz ekologicznymi procesami usuwania zanieczyszczeń w ściekach. Przedsiębiorstwo posiada również różnorodne urządzenia techniczne dla świadczenia usług w zakresie diagnostyki i monitorowania procesów i zdarzeń spotykanych w instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych.

Spółkę reprezentuje jednoosobowy zarząd - Prezes Zarządu mgr inż. Michał Skowron


Opublikował: Tadeusz Buczek
Publikacja dnia: 10.01.2023
Podpisał: Tadeusz Buczek
Dokument z dnia: 04.08.2014
Dokument oglądany razy: 8672
13.07.2024 // pwkplonia.pl/biuletyn