Deklaracja dostępności serwisu BIP

Deklaracja dostępności serwisu BIP
Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „PŁONIA” Spółka z o.o.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „PŁONIA” Spółka z o.o. w Barlinku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej, BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej serwisu BIP Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „PŁONIA” Spółka z o.o. w Barlinku.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa, BIP jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku biurowego prowadzi wejście główne przez brankę wejściową. Wejście główne jest ogólnodostępne w godzinach pracy tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00.
Do wejścia głównego od ul. Fabrycznej prowadzą  schody oraz podjazd dla wózków z barierką umożliwiająca podtrzymanie się osobom mającym trudności w poruszaniu się znajdujący się przy schodach.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Przy bramce wejściowej umieszczony jest dzwonek przywoławczy dla osób mających trudności z samodzielnym wejściem.
Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
W budynku nie ma windy.
Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze. Krawędzie schodów oznakowane są kontrastową taśmą.
Biuro obsługi znajduje się na parterze.
Toaleta znajduje się na parterze, jest nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Można skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.
Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy tłumacza języka migowego powinna zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia (z wyłączeniem sytuacji nagłych).
W zgłoszeniu należy podać zwięzły opis sprawy oraz wskazać metodę komunikowania się:
    - PJM (polski język migowy),
    - SJM (system językowo-migowy),
    - SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniemych).
Zgłoszenie winno być dokonane za pomocą dostępnych środków komunikacji  na podany powyżej adres, numer telefonu, faksu lub e-mail.

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia

Przeprowadzono standardowe testy zgodności standardami W3C i WCAG. Serwis w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością. Staramy się sukcesywnie eliminować wszystkie błędy składowe, aby serwis dobrze spełniał wytyczne związane z dostępnością.

Dostępne w serwisie skróty klawiaturowe (accesskey):

Wywoływanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych wersjach przeglądarek internetowych:


Opublikował: Tadeusz Buczek
Publikacja dnia: 27.01.2021
Podpisał: Michał Kasprzak
Dokument z dnia: 27.01.2021
Dokument oglądany razy: 811
30.09.2022 // pwkplonia.pl/biuletyn