Miło nam Państwo poinformować, iż w ramach realizacji przez PWK „PŁONIA” Sp. z o.o. projektu inwestycyjnego współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności pn.: „Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej na terenie Aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek”zakończono realizację całego zakresu rzeczowego Projektu.

 W roku 2013  wykonano roboty na Kontraktach:

nr I:  „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Barlinku”

nr VII: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody Krzynka, gmina Barlinek”

Dla uznania, iż Projekt został zakończony pozostało przedstawić przez Inwestora wniosku o płatność końcową oraz uzyskanie efektu ekologicznego w postaci przyłączenia mieszkańców terenów nowo skanalizowanych do sieci.

W ramach Kontraktów zrealizowano:

Kontrakt nr I:    zmodernizowano oczyszczalnię ścieków z powoduwyeksploatowania części technologicznej oczyszczalni. Modernizacja oczyszczalni ścieków pozwoli na bardziej efektywną realizację procesu oczyszczania ścieków i zwiększyła jej przepustowość.

Wartość robót wykonanych wynosi  22.923.785,11 PLN brutto.

Kontrakt nr VII:         wybudowano stację uzdatniania wody o wydajności 18,0 m3/h z pompownią II-go stopnia wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury co ma zapewnić ciągłość dostaw wody dla miejscowości Płonno i Krzynka. Konieczność budowy nowej stacji uzdatniania wody wynikała z wysokiego poziomu azotanów w wodzie na ujęciu w miejscowości Płonno.

Wartość robót wykonanych wynosi 1.609.856,67 PLN brutto.

Miło nam Państwo poinformować, iż w ramach realizacji przez PWK „PŁONIA” Sp. z o.o. zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności pn.: „Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej na terenie Aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek”zakończono realizację i rozliczenie Kontraktów:

 nr II: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie miasta Barlinek”

nr III: „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Lutówko, Osina, Jaromierki i na  osiedlu Górny Taras w Barlinku. Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Górny Taras.”

nr IV: „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach Płonno, Krzynka, ul. Sportowa w Barlinku.”

nr V: „Budowa sieci kanalizacyjnych i przebudowa SUW w miejscowości Moczkowo, gmina Barlinek”

Zakres Kontraktów obejmował budowę sieci kanalizacyjnej wraz z obiektami towarzyszącymi na terenach miejscowości: Osina, Lutówko, Płonno, Krzynka, Moczkowo oraz w Barlinku, a także przebudowę Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w miejscowości Moczkowo.

W ramach Kontraktów zrealizowano:

Kontrakt nr II:   Na terenie miasta Barlinek wykonano:

 1. wybudowano 1.142 km sieci kanalizacyjnej
 2. zmodernizowano 2.057 km sieci kanalizacyjnej
 3. zmodernizowano 1.706 km sieci wodociągowej
 4. wybudowano 11 pompowni ścieków
 5. wybudowano 3 komory w celu podniesienia ciśnienia  wody.

Wartość robót wykonanych wynosi  6.011.915,09 zł.

Kontrakt nr III: Na terenie Lutówka, Osiny, Jaromierek, osiedla Górny Taras wykonano:

 1. wybudowano 6.293 km sieci kanalizacyjnej
 2. wybudowano 585 m sieci wodociągowej
 3. wybudowano 6 pompowni lokalnych.

Wartość robót wykonanych wynosi 3.725.196,96 zł.

Kontrakt nr IV:  Na terenie Płonna, Krzynki, ul. Sportowej w Barlinku wykonano:

 1. wybudowano 7.361 km sieci kanalizacyjnej
 2. zmodernizowano 733 m sieci kanalizacyjnej
 3. zmodernizowano 4.831 km sieci wodociągowej
 4. wybudowano 21 pompowni ścieków

Wartość robót wykonanych wynosi 6.349.733,17 zł.

Kontrakt nr V:  Na terenie Moczkowa wykonano :

 1. wybudowano 3.321 km sieci kanalizacyjnej
 2. wybudowano 3 pompownie ścieków
 3. zmodernizowano stację uzdatniania wody w Moczkowie.

Wartość robót wykonanych wynosi 3.917.303,51 zł.

 

Zrealizowane inwestycje  przyczynią się do:

-        poprawy jakości wody pitnej, szczególnie przy dużym zapotrzebowaniu godzinowym,

-        stabilizacji parametrów jakościowych wody wtłaczanej do sieci,

-        zwiększenia dostępności do sieci kanalizacji sanitarnej - w efekcie realizacji inwestycji 2114 mieszkańców, których nieruchomości zlokalizowane są w sąsiedztwie zrealizowanych sieci,  uzyska dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej,

-        poprawy stanu sanitarnego miasta na terenach dotychczas nieskanalizowanych poprzez likwidację szamb i zbiorników bezodpływowych

-        ochrony wód podziemnych ujmowanych w celu zaopatrzenia w wodę pitną miasta.

Po zakończeniu realizacji inwestycji stopień skanalizowania na terenie miasta Barlinek i przyległych miejscowości będzie wynosił 92%, z czego wzrost 11% nastąpi na wskutek realizacji przedstawionych wyżej inwestycji .

Nowo wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej jest już oddana do użytku, w związku z czym mieszkańcy terenów na których zrealizowano inwestycje mogą przyłączyć się do nowo wybudowanej sieci.

W celu przyłączenia mieszkańcy powinni:

 1. Złożyć w PWK „PŁONIA” Sp. z o.o.  wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej (wniosek do pobrania na stronie www.pwkplonia.pl lub w siedzibie na ul. Fabrycznej 5). Do wniosku należy dołączyć;
  a)    mapę sytuacyjno wysokościową terenu,
  b)    oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości, która ma być przedmiotem przyłączenia.
 1. Zlecić projektantowi opracowanie projektu budowlanego przyłącza kanalizacyjnego na aktualnej mapie sytuacyjno - wysokościowej wraz z uzgodnieniami.
 2. Uzyskać zezwolenie na wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane.
 3. Zlecić budowę przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z projektem budowlanym, po uzyskaniu zezwolenia ze Starostwa Powiatowego w Myśliborzu na wykonanie robót.
 4. Zlecić geodecie wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej  powykonawczej wykonanego przyłącza kanalizacyjnego.
 5. Zawrzeć umowę na odbiór ścieków z PWK „PŁONIA” Sp. z o.o. po wykonaniu przyłącza i jego inwentaryzacji przez geodetę.

Alternatywnie, mieszkańcy obszarów wcześniej nie skanalizowanych, na których wybudowano nową sieć kanalizacyjną w ramach projektu pn. „Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej na terenie Aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek”, mogą skorzystać za pośrednictwem PWK PŁONIA Sp. z o.o. z dofinansowania  udzielanego przez Narodowy Fundusz Ochrony w programie "Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego", ze szczegółami programu można zapoznać się korzystając z linku: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-wod/pbos-i-podlaczenia/

Wszelkie informacje na temat warunków przyłącza można uzyskać w Biurze Jednostki Realizującej Projekt znajdującym się w Barlinku na ul. Strzeleckiej 24, pod nr te.: 95-746-15-23, wysyłając  maila na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jak już informowaliśmy w poprzednich artykułach na temat realizowanego przedsięwzięcia przez PWK „PŁONIA” Sp. z o.o o nazwie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek” jest ono podzielone na następujące zadania:

 

 • Zadanie 1: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Barlinku;
 • Zadanie 2: Rozbudowa sieci kanalizacyjnych na terenie miasta Barlinek
 • Zadanie 3: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Lutówko, Osina,  Jaromierki  i na osiedlu Górny Taras; Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Górny Taras;
 • Zadanie 4: Budowa sieci kanalizacyjnej  i wodociągowej w miejscowościach Płonno, Krzynka, ul.  Sportowa w Barlinku;
 • Zadanie 5: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Moczkowo;
 • Zadanie 6: Przebudowa SUW Moczkowo;
 • Zadanie 7: Modernizacja sieci wodociągowej w celu podniesienia ciśnienia w miejscowości Barlinek.

Pełen obraz realizowanej inwestycji przestawia mapka poniżej:

Mapa lokalizacji projektu 1 do 25000 (1.77 MB)

Od czerwca 2011 r. na terenie gminy Barlinek można zauważyć że ruszyły roboty budowlane związane z realizacją tej inwestycji. Poszczególni Wykonawcy Kontraktów na Roboty budowlane oznakowali swoje budowy odpowiednimi tablicami na których możemy się zapoznać z realizowanym Kontraktem.

Na chwilę obecną wykonywane są roboty budowlane:

 • na terenie Barlinka Wykonawca Kontraktu II  (tj. MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych) realizuje zad. 2.1 „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej” – w ramach którego przebudował 1600 metrów sieci wodociągowej na ul. Sportowej w Barlinku.

Obecnie wykonywane przez Wykonawcę jest zad. 2.6 „Przebudowa kolektorów kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w ul. Ogrodowej” – w ramach którego Wykonawca przebudowuje kolektor kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej.

 • na terenie miejscowości Lutówko, Osina, Jaromierki i os. Górny Taras w Barlinku Wykonawca Kontraktu III (tj. Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Usługowe GAZOPOL Ltd. Sp. z o.o.) wybudował 4910 metrów sieci kanalizacji sanitarnej oraz 228 metrów sieci wodociągowej, z czego:

o   na os. Górny Taras w Barlinku wybudowano 895 metrów sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej oraz 228 metrów sieci wodociągowej

o   w Jaromierkach wybudowano 902 metrów sieci grawitacyjnej kanalizacji  sanitarnej

o   na odcinku pomiędzy Lutówkiem a Osiną wybudowano:

 • rurociągi tłoczne kanalizacji sanitarnej o długości 2410 metrów
 • sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej o długości 703 metrów

 na terenie miejscowości Płonno, Krzynka i ul. Sportowej w Barlinku Wykonawca Kontraktu IV (tj. EkoWodrol Sp. z o.o.) wybudował 4332 metrów sieci kanalizacji sanitarnej oraz ok. 200 metrów sieci wodociągowej, z czego:

o   na miejscowościach Płonno, Krzynka wybudowano:

 • rurociągi tłoczne kanalizacji sanitarnej o długości 2957 metrów
 • sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej o długości 1175 metrów
 • sieć wodociągową o długości 200 metrów

o   na ul. Sportowej w Barlinku wybudowano 200 metrów sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej

na terenie miejscowości Moczkowo Wykonawca Kontraktu V (tj.EkoWodrol Sp. z o.o.) wybudował 548 metrów sieci kanalizacji sanitarnej oraz przystąpiono do robót początkowych przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Moczkowie.

 

Po zakończeniu realizacji Kontraktów powstanie 21,538 km sieci kanalizacyjnej i 7,002 km przesyłowej sieci wodociągowej. W finansowanie inwestycji objętej Kontraktami na roboty uczestniczy Unia Europejska poprzez dofinansowanie z Funduszu Spójności w kwocie 31.927.403,20 zł.

Wszelkie informacje na temat realizowanej inwestycji oraz przyłączenia się do nowo budowanej sieci kanalizacji sanitarnej  można uzyskać w Biurze Jednostki Realizującej Projekt które za swoją siedzibę na ul. Strzeleckiej 24 w Barlinku.