Informujemy, że aby można było dostarczać osady nieustabilizowane z przydomowej oczyszczalni ścieków o wyd. do 6 RLM należy zawrzeć umowę ze Spółką (wniosek poniżej) oraz każdorazowo zgłaszać zrzut osadów z oczyszczalni przydomowej (wniosek poniżej).

Informujemy, że koszt odbioru, przetworzenia i utylizacji osadów z przydomowej oczyszczalni ścieków wynosi od dnia 04.01.2024 r. 250,00 PLN (słownie: dwieście i pięćdziesiąt 00/100 PLN)