Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "PŁONIA" Spółka z o.o. świadczy usługi w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Barlinek.

W celu uzyskania zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków należy:

 • pobrać druk dostępny poniżej
 • dołączyć do wniosku aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową przyjętą do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w skali 1:500 lub 1:1000 uzyskaną w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu  

Po uzyskaniu z Gminy decyzji o warunkach zabudowy należy:

 • pobrać druk dostępny poniżej - "Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia"
 • do wniosku załączyć otrzymaną z Gminy decyzje o warunkach zabudowy 
 • dołączyć do wniosku aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową przyjętą do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w skali 1:500 lub 1:1000 uzyskaną w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu  

Dokumenty do pobrania:

Zlecenie wykonanie usługi wymiany i plombowania lub plombowania wodomierza wody traconej bezpowrotnie (ogrodowego): Zlecenie wykonania usług dotyczącej wodomierza ogrodowego

Usługa będzie dokonana po dokonaniu przedpłaty na konto: 77-8355-0009-0015-8017-2000-0001 (GBS Bank w Barlinku) w wysokości:

 1. 60,00 PLN brutto tytułem: „za koszty zaplombowania wodomierza ogrodowego” lub
 2. 120,00 PLN brutto tytułem: „za koszty wymiany i zaplombowania wodomierza ogrodowego”

Usługa zlecana przez Klienta wykonywana jest na podstawie podpisanego zlecenia, określającego zobowiązania obu Stron. Warunkiem wykonania usługi jest posiadanie podpisanego przez obie Strony aneksu do Umowy o dostawę wody i odbiór ścieków socjalno-bytowych określającego zasady użytkowania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie użytej.

Na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.) koszty utrzymania wodomierza ogrodowego ponosi odbiorca usług.

PROCEDURA PLOMBOWANIA WODOMIERZA MIERZĄCEGO ILOŚĆ WODY BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ (OGRODOWEGO):

 1. W celu zaplombowania wodomierza wody bezpowrotnie zużytej należy:
  1. złożyć wniosek „Zlecenie wykonania usługi odbioru i plombowania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej (ogrodowego)”, który jest dostępny
   w siedzibie firmy PWK „PŁONIA” lub na stronie pwkplonia.pl. Zlecenie można złożyć osobiście w siedzibie firmy, przesłać pocztą lub drogą mailową.
  2. uiścić przedpłatę w wysokości 60,00 PLN brutto tytułem „za koszty zaplombowania wodomierza ogrodowegolub 120,00 PLN brutto „za koszty wymiany i zaplombowania wodomierza ogrodowego” na konto 77-8355-0009-0015-8017-2000-0001 (GBS Bank w Barlinku).
 2. Termin realizacji zlecenia wynosi do 21 dni.
 3. Usługa wymiany i plombowania lub plombowania wodomierza zostanie wykonana przez pracownika PWK „PŁONIA” Sp. z o.o. po odnotowaniu wpłaty, pod warunkiem posiadania podpisanego przez obie Strony aneksu do Umowy o dostawę wody i odbiór ścieków socjalno – bytowych określającego zasady użytkowania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z Odbiorcą.
 4. W przypadku usługi „plombowania wodomierza ogrodowego” wymiana wodomierza ogrodowego na koszt i staraniem Odbiorcy musi być przeprowadzona w obecności pracownika PWK „PŁONIA”, który dokona odczytu wymienianego wodomierza i jego rozplombowania. Wymiana wodomierza ogrodowego bez obecności pracownika PWK „PŁONIA” Sp. z o .o. będzie skutkować brakiem prawa do uwzględnienia ilości wody utraconej w ilości ścieków odprowadzanych z nieruchomości Odbiorcy.
 5. W przypadku usługi „wymiana i plombowania wodomierza ogrodowego” wymiana wodomierza ogrodowego następuje przez pracownika PWK „PŁONIA” Sp. z o. o., koszt zakupu wodomierza ogrodowego jest po stronie Odbiorcy. Pracownik PWK „PŁONIA” z o. o. dokonuje wyłącznie odczytu wymienianego wodomierza i jego rozplombowania i demontażu oraz założenie nowego wodomierza, jego odczytu i zaplombowania.