W rozliczeniach pomiędzy PWK „Płonia” Sp. z o.o. (dalej: Przedsiębiorstwem) a Odbiorcą ilość wody bezpowrotnie zużytej, jaka może pomniejszać ilość odprowadzanych ścieków do sieci kanalizacyjnej Przedsiębiorstwa, może zostać ustalana na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej,  zainstalowanego i eksploatowanego na koszt Odbiorcy z uwzględnieniem niżej opisanych warunków technicznych i schematu montażu wodomierza wody bezpowrotnie zużytej.

 

 1. Wodomierz wody bezpowrotnie zużytej w instalacji wodnej Odbiorcy można zamontować tylko za wodomierzem głównym (patrząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody).
 2. Zestaw wodomierza wody bezpowrotnie zużytej należy umieścić przed każdym punktem poboru lub instalacją zużywającą wodę sprzedawaną przez Przedsiębiorstwo, którą można uznać za wodę bezpowrotnie zużytą w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.). 
 3. Wodomierz wody bezpowrotnie zużytej powinien być zlokalizowany nie dalej niż 2 m od punktu poboru lub instalacji wody bezpowrotnie zużytej. Punkt poboru wody lub instalacja wody bezpowrotnie zużytej powinny znajdować się poza obrysem budynku wyposażonego w instalację kanalizacyjna podłączoną do sieci Przedsiębiorstwa (patrz schemat poniżej),
 4. Przy zabudowie zestawu wodomierza wody bezpowrotnie zużytej należy zamontować zawory kulowe przed i za wodomierzem,
 5. Długości odcinków prostych przewodu wodociągowego przed i za wodomierzem wody bezpowrotnie zużytej muszą być zgodne z zaleceniami montażu producenta wodomierza,
 6. Wodomierz wody bezpowrotnie zużytej musi posiadać ważną cechę legalizacyjną i plomby,
 7. Wodomierz wody bezpowrotnie zużytej należy instalować w łatwo dostępnym miejscu (w celu jego odczytu). Do obowiązków odbiorcy należy jego zabezpieczenie przed zalaniem wodą lub zamarzaniem.
 8. Odbiorca wykonując instalację w której będzie zużywana woda sprzedawana przez Przedsiębiorstwo, którą można uznać za wodę bezpowrotnie zużytą w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.) winien kierować się niniejszymi warunkami technicznymi:
  1. instalacja wody bezpowrotnie zużytej winna być położona w całości poza budynkiem wyposażonym w instalację kanalizacyjną podłączona do sieci Przedsiębiorstwa,
  2. punkt czerpany wody bezpowrotnie zużytej powinien znajdować się poza obrysem budynku wyposażonego w instalację kanalizacyjną podłączoną do sieci Przedsiębiorstwa,
  3. w obrębie budynku wyposażonego w instalację kanalizacyjną podłączoną do sieci Przedsiębiorstwa rurociąg pomiędzy wodomierzem mierzącym ilość wody bezpowrotnie zużytej a punktem poboru lub instalacją wody bezpowrotnie zużytej powinien być prowadzony poza obrysem przegród budowlanych w celu umożliwienia kontroli rurociągu przez Przedsiębiorstwo w całym okresie eksploatacji punktu poboru lub instalacji wody bezpowrotnie zużytej,
 9. Uwzględnianie ilości wody bezpowrotnie zużytej w rozliczeniach za wodę i ścieki dokonywanych pomiędzy Przedsiębiorstwem a Odbiorca następuje z dniem odbioru instalacji i zaplombowania wodomierza rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej.
 10. Odbiorca w całym okresie eksploatacji punktu poboru lub instalacji wody bezpowrotnie zużytej jest obowiązany przestrzegać odrębnych przepisów określających okresy legalizacji wodomierzy.
 11. W przypadku utraty ważności cechy legalizacyjnej przez wodomierz wody bezpowrotnie zużytej Odbiorca jest zobowiązanych dokonać wymiany posiadanego wodomierza na wodomierz posiadający ważna cechę legalizacyjną. Odmowa Odbiorcy wymiany wodomierza wody bezpowrotnie zużytej  na wodomierz posiadający ważną cechę legalizacyjną będzie skutkować prawem Przedsiębiorstwa do odmowy uwzględniania wskazań wodomierza wody bezpowrotnie zużytej w rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków z nieruchomości Odbiorcy.     
 12. Zmiana sposobu ustalania ilości odprowadzanych ścieków nastąpi po pozytywnym wyniku kontroli zgodności wykonanych robót z ustaleniami zawartymi w niniejszych warunkach technicznych, zaplombowaniu wodomierza i rejestracji karty wodomierzowej podpisanej przez Odbiorcę,
 13. W przypadku stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo :
  1. celowego uszkodzenia wodomierza wody bezpowrotnie zużytej,
  2. uszkodzenia cechy legalizacyjnej wodomierza albo którejkolwiek z cech Urzędu Miar i Jakości na wodomierzu,
  3. uszkodzenia plomb Przedsiębiorstwa lub mocowania tych plomb,
  4. nieprawidłowych wskazań wodomierza wody bezpowrotnie zużytej, co winno być potwierdzone badaniami niezależnego od Przedsiębiorstwa i Odbiorcy urzędu,
  5. użytkowaniem przez Odbiorcę wodomierza wody bezpowrotnie zużytej po upływie okresu ważności jego legalizacji,

wskazania wodomierza wody bezpowrotnie zużytej nie będą uwzględniane przy ustalaniu ilości ścieków odprowadzanych przez Odbiorcę do sieci kanalizacyjnej Przedsiębiorstwa, a ilość odprowadzanych ścieków będzie określana jako równa ilości wody dostarczonej do nieruchomości ustalonej na podstawie wskazań wodomierza głównego .

 1. Okres ważności legalizacji określony jest w przepisach metrologicznych o licznikach do wody (wodomierzach) wynosi 5 lat. Cecha legalizacyjna znajduje się na wodomierzu.
 2. Za czynności związane z przeprowadzeniem kontroli i zaplombowania wodomierza wody bezpowrotnie zużytej Przedsiębiorstwo pobiera opłaty wynikające z umowy zawartej z odbiorcą usług.
 3. Poniżej przedstawiamy przykładowy sposób wykonania opomiarowania punktu czerpalnego wody bezpowrotnie zużytej, który jest zalecany przez Przedsiębiorstwo do stosowania.
 4. Podane warunki dotyczą w jednakowym stopniu nowych i użytkowanych instalacji wody bezpowrotnie zużytej .
 5. Użytkowane instalacje wody bezpowrotnie zużytej winny spełniać wymogi określone w warunkach technicznych w dniu wymiany wodomierza wody bezpowrotnie zużytej ze względów określonych w pkt. 11 warunków.
 6. W przypadku budynków niepodpiwniczonych wodomierz mierzący ilość wody utraconej bezpowrotnie (ogrodowy) musi być zamontowany w studni wodomierzowej zlokalizowanej na poza budynkiem, przystosowanej do warunków zimowych. Wyjście instalacji wodnej w kierunku studni wodomierza ogrodowego musi być wyprowadzone z budynku.
 7. Zabrania się montażu wodomierza mierzącego ilość wody utraconej bezpowrotnie w studni w której zamontowany został lub zostanie wodomierz główny.
 8. W sprawach nie unormowanych w warunkach technicznych zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.) oraz Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Barlinek (uchwała nr IV/20/2018 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26.12.2018 r.).

                                                                                                                                                             PREZES   ZARZĄDU

                                                                                                                                                       mgr  inż. Ryszard Kuroch