Zapraszamy do śledzenia aktualności PWK "PŁONIA" Sp. z o.o. w Naszej Gminie. Znajdą tu Państwo zarówno relacje z wydarzeń, w których braliśmy udział, mogą śledzić bieżące działania, a także plany rozwoju naszego zakładu.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „PŁONIA” Sp. z o.o. informuje, że z dniem 17.10.2022 r. przystąpiło do realizacji inwestycji w Barlinku obejmującej bezwykopową modernizację kanalizacji ogólnospławnej w ul. 1 Maja i ul. Ogrodowej. W ramach robót budowlanych wykonana będzie modernizacja kolektora ściekowego ogólnospławnego o długości ok. 997mb począwszy od ul. 1 Maja na wysokości wjazdu go GS dalej do ul. Ogrodowej i ul. Ogrodową do skrzyżowania z ul. Fabryczną. Zostaną także zmodernizowane istniejące studnie kanalizacyjne i komory kanalizacyjne w ilości 26 szt. Wykonawca robót jest firma AARSLEFF Sp. z o.o., Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa.

Szacunkowy koszt całkowity inwestycji wynosi 1.902.059,70 PLN brutto.

Głównym zadaniem realizacji ww. inwestycji jest uszczelnienie kanalizacji ogólnospławnej na modernizowanym odcinku w celu zapobieżenia przedostawania się ścieków do gruntu.

Zgodnie z zawarta umową pomiędzy PWK „PŁONIA” Sp. z o.o. a AARSLEFF Sp. z o.o. całość robót budowlanych winna być zakończona w terminie do 30.11.2022 r. Firma AARSLEFF Sp. z o.o. większość prac będzie przeprowadzała w godzinach nocnych, w związku z tym roboty budowlane nie powinny znacząco wpłynąć na ruch samochodowy w obrębie prowadzanych prac.      

Realizacji inwestycji możliwa jest dzięki udzielonej pożyczce przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 1.900.000,00 PLN na podstawie zawartej umowy nr 2022P2109S z dnia 23.05.2022r. na realizację przedsięwzięcia pn.: „Bezwykopowa modernizacja sieci kanalizacyjnej w ul. 1-go Maja i Ogrodowej w Barlinku”. Zgodnie z treścią umowy dochowując wszelkiej staranności przy jej realizacji oraz terminowej spłacie rat, końcowe 20% kapitału pozostającego do spłaty będzie mogło zostać umorzone.

 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „PŁONIA” Sp. z o.o. zakończyło budowę trzech instalacji fotowoltaicznych na Stacji Uzdatniania Wody w Mostkowie i oczyszczalniach ścieków: w Mostkowie i Rychnowie.

Wykonawcą instalacji była firma Smart EPC Sp. z o.o. z Gliwic.

Koszt całkowity inwestycji wyniósł 646.857 zł. W ramach inwestycji wybudowano trzy instalacje fotowoltaiczne na obiektach:

  1. Stacja Uzdatniania Wody w m. Mostkowo o mocy: 26,8 kWp;
  2. Oczyszczalnia ścieków w m. Mostowo o mocy: 34,8 kWp;
  3. Oczyszczania ścieków w m. Rychnów o mocy: 29,6 kWp.

 W wyniku realizacji inwestycji przewiduje się uzyskanie efektu ekologicznego w postaci:

  1. ilości wyprodukowanej energii elektrycznej ze źródeł energii odnawialnej w wysokości 77,52 MWh rocznie;
  2. ograniczenia lub uniknięcia emisji CO2 w wysokości 64,45 Mg/rok.

 Realizacji inwestycji była możliwa dzięki pożyczce udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 525.900 zł na podstawie umowy na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb istniejących obiektów gospodarki wodno – ściekowej w m. Mostkowo i Rychnów”.

 

 

 

 

 

 

Gminne Biuro Spisowe w Barlinku                                                                                                                                                                                                                   Barlinek  31.03.2021r.

 

Szanowni Państwo

 

Od 1 kwietnia br., na terenie całego kraju prowadzone będzie największe badanie statystyczne jakim jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2021). NSP jest realizowany raz na 10 lat przez służby statystyki publicznej we współpracy z Gminami i obejmuje wszystkich mieszkańców naszego kraju. Podstawą prawną tego badania jest Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Dane zebrane w spisie ludności dostarczą szczegółowych informacji o sytuacji społecznej, demograficznej, ekonomicznej mieszkańców Polski. Podstawową i obowiązkową formą udziału w spisie jest samospis internetowy, tj. wypełnienie interaktywnego formularza, który zostanie zamieszczony na stronie https://spis.gov.pl.

Zależy nam, aby pracownicy i interesariusze Państwa instytucji byli świadomi tego wydarzenia.
Aby informacje dotyczące NSP 2021 dotarły do każdego mieszkańca naszego województwa zwracamy się z prośbą o  wsparcie naszych działań promocyjnych. W tym celu bardzo prosimy o:

  • zamieszczenie na Państwa stronie internetowej informacji o NSP 2021. Najdogodniej będzie utworzyć link do oficjalnej strony spisu https://spis.gov.pl/.
  • zamieszczanie artykułów o spisie na Państwa stronach w gazetach, biuletynach, serwisach.

 

Bylibyśmy niezwykle wdzięczni za zaangażowanie pracowników Państwa instytucji w aktywne działania na rzecz spisu. Prosimy o zachęcanie pracowników do samodzielnego spisania się poprzez formularz internetowy już w  pierwszych dniach kwietnia br. Tym bardziej, że dla osób, które dokonały samospisu planowana jest loteria z  możliwością wygrania wartościowych nagród. 

        Materiały graficzne i multimedialne, które można wykorzystywać do działań promocyjnych dostępne są na stronie spisowej https://spis.gov.pl/materialy-do-pobrania/. Przekazujemy dodatkowo podstawowe informacje o  NSP 2021, które można wykorzystać do działań promujących to przedsięwzięcie.

Osoby do kontaktu w sprawach związanych z promocją NSP 2021 są:

Beata Prajzendanc 957841064

Dorota Wiśniak 957841063

Jeśli deklarują Państwo chęć dostarczenia wydrukowanych już plakatów NSP A3, plakatów NSP A2, ulotek pojedynczych i kalendarzy, prosimy o wskazanie adresu, ewentualnie osoby do kontaktu, której materiały zostaną doręczone.

Wyżej wymienione materiały promocyjne można również odebrać osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w Barlinku przy ul. Jeziornej 8, II piętro, pok. Nr 16.

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego PŁONIA Sp. z o.o. w Barlinku informuje mieszkańców budynków zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Piast, iż od 01 kwietnia 2020 roku rozliczenia indywidualne za zużytą wodę i odprowadzone ścieki dokonywać będzie zarządca tj. SM Piast w Barlinku. Podyktowane jest to zgodnie z zawartą ugodą sądową z dnia 04.09.2019 r. (Sygn. akt X GC 1731/18) oraz podpisanymi umowami PWK Płonia Sp. z o.o. i SM Piast z dnia 27.12.2019r.