Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „PŁONIA” Sp. z o.o. informuje, że z dniem 17.10.2022 r. przystąpiło do realizacji inwestycji w Barlinku obejmującej bezwykopową modernizację kanalizacji ogólnospławnej w ul. 1 Maja i ul. Ogrodowej. W ramach robót budowlanych wykonana będzie modernizacja kolektora ściekowego ogólnospławnego o długości ok. 997mb począwszy od ul. 1 Maja na wysokości wjazdu go GS dalej do ul. Ogrodowej i ul. Ogrodową do skrzyżowania z ul. Fabryczną. Zostaną także zmodernizowane istniejące studnie kanalizacyjne i komory kanalizacyjne w ilości 26 szt. Wykonawca robót jest firma AARSLEFF Sp. z o.o., Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa.

Szacunkowy koszt całkowity inwestycji wynosi 1.902.059,70 PLN brutto.

Głównym zadaniem realizacji ww. inwestycji jest uszczelnienie kanalizacji ogólnospławnej na modernizowanym odcinku w celu zapobieżenia przedostawania się ścieków do gruntu.

Zgodnie z zawarta umową pomiędzy PWK „PŁONIA” Sp. z o.o. a AARSLEFF Sp. z o.o. całość robót budowlanych winna być zakończona w terminie do 30.11.2022 r. Firma AARSLEFF Sp. z o.o. większość prac będzie przeprowadzała w godzinach nocnych, w związku z tym roboty budowlane nie powinny znacząco wpłynąć na ruch samochodowy w obrębie prowadzanych prac.      

Realizacji inwestycji możliwa jest dzięki udzielonej pożyczce przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 1.900.000,00 PLN na podstawie zawartej umowy nr 2022P2109S z dnia 23.05.2022r. na realizację przedsięwzięcia pn.: „Bezwykopowa modernizacja sieci kanalizacyjnej w ul. 1-go Maja i Ogrodowej w Barlinku”. Zgodnie z treścią umowy dochowując wszelkiej staranności przy jej realizacji oraz terminowej spłacie rat, końcowe 20% kapitału pozostającego do spłaty będzie mogło zostać umorzone.