Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „PŁONIA” Sp. z o.o. zakończyło budowę trzech instalacji fotowoltaicznych na Stacji Uzdatniania Wody w Mostkowie i oczyszczalniach ścieków: w Mostkowie i Rychnowie.

Wykonawcą instalacji była firma Smart EPC Sp. z o.o. z Gliwic.

Koszt całkowity inwestycji wyniósł 646.857 zł. W ramach inwestycji wybudowano trzy instalacje fotowoltaiczne na obiektach:

  1. Stacja Uzdatniania Wody w m. Mostkowo o mocy: 26,8 kWp;
  2. Oczyszczalnia ścieków w m. Mostowo o mocy: 34,8 kWp;
  3. Oczyszczania ścieków w m. Rychnów o mocy: 29,6 kWp.

 W wyniku realizacji inwestycji przewiduje się uzyskanie efektu ekologicznego w postaci:

  1. ilości wyprodukowanej energii elektrycznej ze źródeł energii odnawialnej w wysokości 77,52 MWh rocznie;
  2. ograniczenia lub uniknięcia emisji CO2 w wysokości 64,45 Mg/rok.

 Realizacji inwestycji była możliwa dzięki pożyczce udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 525.900 zł na podstawie umowy na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb istniejących obiektów gospodarki wodno – ściekowej w m. Mostkowo i Rychnów”.